Effektivitet i värdekedjan

  • Minimera utsläppen från transporter
  • Energieffektivitet (produktion)
  • Granskning av leverantörer
  • Samarbete i värdekedjan

Vi bidrar till ökad effektivitet i hela värdekedjan genom ansvarsfulla val av leverantörer, råvaror, produktionsprocesser och transporter. Koncernens företag har under många år tagit ett miljömässigt och socialt ansvar. Syftet är att uppnå en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

”Alla nya elavtal kommer att ingås med företag som kan leverera el enbart från förnybara energikällor.”

Jesper Blomquist
Chief Operating Officer
ITAB