Itab shop concept_we help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners_A happy couple sitting with a bike outside the retail store market_Hero Image.

Hållbarhet

På ITAB har vi fokuserat på hållbarhetsfrågor i många år som en naturlig del av vår verksamhet och en viktig del av vårt totala erbjudande.

Vi har identifierat ett antal strategiska prioriteringar för att effektivisera och bidra till att driva tillväxt och förändring i verksamheten. Särskilda mål och detaljerade handlingsplaner har utarbetats för de strategiska initiativen. En av våra prioriteringar är ”Hållbar framtid”. Vi samarbetar och förnyar oss ständigt för en hållbar framtid. Vi har tydliga mål och ambitioner för vår egna verksamhet när det gäller hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda arbetsvillkor och affärsetik.

Fokusområden

FN:s medlemsstater antog 2015 en universell agenda som omfattar de globala målen för hållbar utveckling. Det finns 17 sådana mål, och ITAB använder dem som vägledning. Ytterligare fokus har lagts på fyra av målen där de viktigaste aspekterna beskrivs nedan.

Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

HÅLLBARHETSRAPPORT

Under året har vi fortsatt att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernföretagen genom ett systematiskt hållbarhetsarbete som en naturlig del av affärsstrategin. Dessa aktiviteter genomförs främst inom de fyra fokusområden som koncernen har identifierat, och uppföljningen sker med hjälp av de nyckeltal som har utarbetats. Läs mer i vår rapport.

 

Läs vår hållbarhetsrapport 2022

Policy angående "Modern Slavery"

ITAB är medveten om det ansvar som koncernen har tillsammans med sina leverantörer för att ta itu med det växande globala problemet med modernt slaveri. ITABs åtagande gentemot våra kunder är mycket tydligt: Vi främjar en hög nivå av etisk handel både inom vårt företag och i vår leverantörskedja, vilket innefattar att främja bättre arbete och arbetsliv.

Vi tror helhjärtat att den brittiska lagstiftningen Modern Slavery Act 2015 är en mycket viktig utveckling för att förbättra livet i lokala och globala samhällen, och därför kommer vi inte att handla eller samarbeta med företag eller organisationer som är involverade i sådant anstötligt förfarande, oaktat om det sker i liten omfattning eller indirekt. Det här sammanfaller med vår policy för affärsetik där noggrann övervakning av efterlevnaden och kontinuerlig förbättring hjälper oss att driva verksamheten framåt.

Detta uttalande har publicerats i enlighet med Modern Slavery Act 2015 och utgör våra brittiska koncernbolags (”ITAB UK”, ”ITAB Holdings UK” och ”ITAB Shop Products Ltd”) redogörelse om slaveri och människohandel för räkenskapsåret som slutar den 1 april 2024.

ITAB-gruppens företag i Storbritannien – Modern slavery statement 2023