Woman and Child walking in the city. Consumer experience created by ITAB

Hållbar affärsutveckling

Som förespråkare av hållbar utveckling är vi på ITAB medvetna om vårt ansvar att säkerställa att företagets strävan efter lönsamhet är förenlig med etiska och miljömedvetna arbetssätt.

Detta åtagande sträcker sig över hela värdekedjan och omfattar tillverkare, leverantörer och i slutändan konsumenterna. ITAB strävar efter att integrera ansvarsfulla arbetssätt i varje steg för att ha en positiv påverkan såväl idag som i framtid.

Hållbarhet är sömlöst invävt i vår affärsverksamhet och ITAB anpassar sig till Agenda 2030 för hållbar utveckling och särskilt målen för hållbar utveckling (SDG) som är utformade för att mäta framstegen inom ramen för denna agenda. Genom en omfattande analys av vision, strategi, intressenter och väsentlighetsbedömning har ITAB identifierat fyra primära fokusområden som är avgörande för koncernens hållbarhetsresa.

Fokusområden

Fokusområdena har beslutats av koncernledningen och godkänts av styrelsen. Varje område är nära kopplat till ett huvudmål för hållbar utveckling och bidrar samtidigt till att främja andra mål för hållbar utveckling.

För mer information om ITABs rapportering och uppföljning, intressentdialog, hållbarhetsrisker samt EU-taxonomin och GRI-rapportering hänvisas till avsnittet Fördjupad hållbarhetsinformation på sid. 87-97.

Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

Hållbarhetsrapport

Under året har vi fortsatt att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernföretagen genom ett systematiskt hållbarhetsarbete som en naturlig del av affärsstrategin. Dessa aktiviteter genomförs främst inom de fyra fokusområden som koncernen har identifierat, och uppföljningen sker med hjälp av de nyckeltal som har utarbetats. Läs mer i vår rapport.

Läs vår hållbarhetsrapport 2023