Affärsetik

  • Uppförandekod
  • Efterlevnad av lagar och förordningar
  • Korruptionsbekämpning
  • Värdegrund

Genom ITABs uppförandekod har alla medarbetare en tydlig uppsättning regler för områden som affärsetik. Vissa aspekter av uppförandekoden informeras ITABs leverantörer om i form av en koncernomfattande leverantörspolicy. Uppförandekoden fastställer att ITAB har nolltolerans när det gäller alla former av mutor och korruption. ITAB granskar och utvärderar regelbundet de interna kontrollerna i alla dotterbolag, vilket ger en rimlig försäkran om en lämplig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och förordningar.

The managing director of each company within the ITAB Group is responsible for ensuring compliance with local regulations. The Group-wide Code of Conduct covers ITAB’s employees, and everyone must sign to confirm that they comply with the Code. The Code of Conduct focuses on aspects such as the importance of every employee, the fact that the Group offers a safe and healthy working environment and that it is working to reduce its environmental impact.

ITABS PLATTFORM FÖR EN ENGAGERAD OCH ENERGISK ORGANISATION

Think Ahead, Think Consumer, Think Together är begrepp som ITABs anställda använder i sitt dagliga arbete och som ger vägledning mot gemensamma mål. Dessa begrepp sammanfattas i ACT!

Begreppet Think Ahead (tänk framåt) syftar på ITABs långsiktiga fokus på affärer, människor och miljö, till exempel genom att först tänka noga och utveckla smarta, effektiva arbetsmetoder och hållbara lösningar.

Vi är alla konsumenter och vi kan hjälpa till att förstå andra konsumenters behov, se trender och därmed hjälpa våra kunder att skapa en attraktiv butiksmiljö. Vi kallar detta för Think Consumer (tänk konsument).

Att ha ett nära samarbete inom koncernen och skapa långsiktiga relationer med både kunder och partner ingår i begreppet Think Together (tänk tillsammans). Genom att fokusera på ACT hjälper alla medarbetare våra kunder att leverera en stark varumärkesupplevelse.