GODA ARBETSVILLKOR

  • Hälsa och säkerhet
  • Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
  • Jämställdhet och mångfald
  • Goda villkor i leverantörsledet

ITABs anställda är dess främsta tillgång och företagets ambition är att vara en ansvarsfull arbetsgivare som lockar till sig, behåller och utvecklar talanger. Vi strävar efter att arbeta för hållbarhet i våra affärer. För människor och för miljön. Vi strävar efter att erbjuda en trevlig och attraktiv arbetsplats som kännetecknas av goda arbetsvillkor, lika möjligheter samt en säker och hälsosam miljö.

EN NY ORGANISATIONSSTRUKTUR SKAPAR MÖJLIGHETER FÖR MÅNGFALDSARBETE

I början av 2020 lanserades en ny organisationsstruktur för att stödja ITABs omvandling. I samband med detta utsågs en ny och utökad koncernledning, där HR representeras genom rollen som Senior Vice President, People & Culture. På detta sätt vill vi ge förnyat och förstärkt fokus på områden som mångfaldsarbete och jämställdhetsfrågor.

HR måste representeras i alla ledningsforum inom ITAB. Representanterna träffas regelbundet i ett matrisforum och har alla ansvar för specifika frågor. ITAB har nu siktet inställt på en mer jämlik och mångfacetterad koncern.

”Vi är i full färd med att bygga upp organisationen People & Culture för att ytterligare stärka ITAB och göra det till en attraktiv arbetsplats.”

Pernilla Lorentzon
Senior Vice President People & Culture
ITAB

GODA VILLKOR I LEVERANTÖRSLEDET

För oss som tillverkningsföretag är det viktigt att säkerställa att olika hållbarhetsaspekter beaktas i hela värdekedjan. Därför sträcker sig ITABs ansvar även till att garantera goda villkor i företagets leverantörskedja. Koncernens företag använder huvudsakligen leverantörer med verksamhet i Europa. Vi har en regelbunden dialog med våra viktigaste leverantörer om olika hållbarhetsaspekter.

Varje företag inom ITAB har sina egna riktlinjer och policyer som reglerar kraven på leverantörerna. Sedan 2017 används också en ny, koncernövergripande leverantörspolicy. Denna policy gäller för alla företag i koncernen och fastställer grundläggande kriterier för alla ITABs leverantörer.

ITAB-koncernen har cirka 4 700 leverantörer, och arbetet med att se över och konsolidera dessa leverantörer har inletts. Som en del av detta arbete har ITAB under 2020 utsett en inköpschef som ska driva och utveckla arbetet tillsammans med leverantörsbasen.